รหัสวิชา
033231
จำนวนหน่วยกิต
3
ชื่อวิชา
 
ภาษาไทย
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ภาษาอังกฤษ
Animal Breeding
เนื้อหารายวิชา
หลักคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุศาสตร์ประชากร
พันธุศาสตร์ของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ การประมาณค่าดัชนีพันธุกรรม การวัดความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติและอัตราเลือดชิด หลักการและวิธีการคัดเลือกและระบบการผสมพันธุ์สัตว์
วัตถุประสงค์ของวิชา
 1. ให้นิสิตเข้าใจถึงหลักและวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 2. ให้นิสิตเข้าใจถึงหลักและวิธีการการผสมพันธุ์สัตว์เพื่อผลิตสัตว์เป็นการค้า
หัวข้อวิชา
 1. หลักคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 2. พันธุศาสตร์ประชากร
 3. พันธุศาสตร์ของลักษณะคุณภาพ
 4. พันธุศาสตร์ของลักษณะปริมาณ
 5. การประมาณค่าดัชนีพันธุกรรม
 6. การวัดความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติและอัตราเลือดชิด
 7. หลักและวิธีการคัดเลือก
 8. ระบบการผสมพันธุ์สัตว์
วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทำการบ้าน และการปฏิบัติการ
อุปกรณ์สื่อการสอน
ได้แก่ แผ่นใส/เครื่องฉายข้ามศรีษะ สไลด์ White board เอกสารประกอบคำบรรยาย และเครื่องคอมพิวเตอร์
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
จำนวนเปอร์เซ็นต
1. การศึกษาค้นคว้า / การบ้าน การทดลองคัดเลือกพันธุ์ในคอมพิวเตอร์
5
2. การสอบ

     - การสอบกลางภาค

45
     - การสอบปลายภาค
50
รวม
100
การประเมินผลการเรียน
วิธีการตัดเกรดอิงกลุ่ม
การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน
วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. โทรศัพท์ (034) 351892 และ (034) 281428
เอกสารอ่านประกอบ
 1. การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดย รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง
 2. Genetic for the Animal Science. Van Vleck, L.Dale et al. 1987
 3. Breeding and Improvement of Farm Animals. Legates J.E. and Warwick E.J. 1990.