รหัสวิชา
033321
จำนวนหน่วยกิต
3
ชื่อวิชา
 
ภาษาไทย
โภชนศาสตร์สัตว์
ภาษาอังกฤษ
Animal Nutrition
เนื้อหารายวิชา
บทบาทของอาหารสัตว์ในการเลี้ยงสัตว์ สรีรวิทยาการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร ชนิดของสารอาหารและการนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายสัตว์กระเพาะเดี่ยวและกระเพาะรวม มาตรฐานและการวัดคุณค่าของอาหารสัตว์ ความต้องการสารอาหารแต่ละชนิดของสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ และการคำนวณสูตรอาหาร
วัตถุประสงค์ของวิชา
 1. ทราบส่วนประกอบของระบบทางเดินอาหาร ตลอดจนขบวนการย่อยและการดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ ของสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์กระเพาะรวม
 2. สารอาหารประเภทต่าง ๆ และวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายของสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์กระเพาะรวม
 3. มาตรฐานความต้องการสารอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์กระเพาะรวม
 4. ประเภทของอาหารหยาบและวัตถุดิบอาหารสัตว์
 5. วิธีการคำนวณสูตรอาหารสัตว์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมคำนวณสูตรอาหาร
หัวข้อวิชา
 1. Introduction
 2. Comparative digestion and absorption system of ruminant and non-ruminant animal
 3. Nutrients and their metabolism
 4. Nutrient requirement for maintenance, growth and reproductions
 5. Rhoughage and feeding - stuffs
 6. Basic feed formulation and least cost formulation
วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยการบรรยาย การเรียนการสอนแบบร่วมมือ การศึกษาค้นคว้าตนเอง การทำการบ้าน และการฝึกปฏิบัติ
อุปกรณ์สื่อการสอน
แผ่นใส / เครื่องฉายข้ามศรีษะ CD ตัวอย่างจริง และฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
จำนวนเปอร์เซ็นต
1. การศึกษาค้นคว้า / รายงานหน้าชั้น
10
2. การสอบ
     - การสอบกลางภาค
40
     - การสอบปลายภาค
40
3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
10
รวม
100
การประเมินผลการเรียน
วิธีการตัดเกรด
การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน
3 วันต่อสัปดาห์ เวลา 09.00-11.00 น. โทรศัพท์ 034-351892
เอกสารอ่านประกอบ
 1. Mc. Donald, P. ; R. A. Edwards; J.F.D. Greenhalgh. (1995). Animal Nutrition. 5 th ed. Longman, London.
 2. Pond, W. G. ; D. C. Church. ; K. R. Pond. (1995). Basic Animal Nutrition. 4 thed. John Wiley & Sons
 3. Wassiter, J.W. ; Jr. Hardy M. Edwards. (1982). Animal Nutrition. Reston, Virginia.
 4. นวลจันทร์ พารักษา และสินชัย พารักษา. 2544. อาหารสัตว์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 144 หน้า