รหัสวิชา
033426
จำนวนหน่วยกิต
3
ชื่อวิชา
 
ภาษาไทย
โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
ภาษาอังกฤษ
Applied Animal Nutrition
เนื้อหารายวิชา
โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์และการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตของสัตว์ โภชนศาสตร์โปรตีน โภชนศาสตร์พลังงานและไขมัน โภชนศาสตร์ไวตามินและแร่ธาตุ ความต้องการโภชนศาสตร์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การคำนวณอาหารสัตว์ การคำนวณสูตรหัวอาหาร การคำนวณสูตรหัวไวตามิน-แร่ธาตุและสารปรุงแต่งอาหาร
วัตถุประสงค์ของวิชา
  1. เพื่อให้เข้าใจบทบาทโภชนะต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสัตว์ในระดับสูงขึ้น
  2. เพื่อให้เข้าใจปัญหาทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์ในเชิงปฏิบัติและปัญหาในภาคสนาม รวมทั้งแนวทางแก้ไข
  3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้ความรู้ด้วยโภชนศาสตร์สัตว์มาทำการปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ คุณภาพของผลผลิตและสุขภาพของสัตว์ เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP)
หัวข้อวิชา
เรื่อง
จำนวนชั่วโมง
1. คำนำ
1
2. โภชนศาสตร์และการเจริญเติบโตของสัตว์
6
3. การเมแทบอลิซึมของโภชนะภายในร่างกายสัตว์
6
4. โภชนศาสตร์โปรตีน
3
5. โภชนศาสตร์พลังงานและไขมัน
3
6. โภชนศาสตร์ไวตามินและแร่ธาตุ
3
7. ความต้องการโภชนะของสัตว์
3
8. วัตถุดิบอาหารสัตว์
8
9. การคำนวณสูตรอาหารสัตว์
3
10. การคำนวณสูตรหัวอาหารสัตว์
1
11. การคำนวณสูตรหัวไวตามิน-แร่ธาตุ
2
12. สารปรุงแต่งอาหาร
6
รวม
45
วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม การปฏิบัติการ
อุปกรณ์สื่อการสอน
ได้แก่ แผ่นใส/เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ สไลด์ white board วีดีทัศน์ เอกสารประกอบคำสอน และตัวอย่างจริง
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
จำนวนเปอร์เซ็นต
1. การศึกษาค้นคว้า/รายงานหน้าชั้น
-
2. การสอบ
     - การสอบย่อย
-
     - การสอบกลางภาค
50
     - การสอบปลายภาค
40
     - การปฏิบัติการคำนวณสูตรอาหาร
10
3. การเข้าเรียนสม่ำเสมอ ความตั้งใจเรียน
-
รวม
100
การประเมินผลการเรียน
ใช้วิธีการสอบและการตัดเกรด
การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน
5 วัน (ในสัปดาห์) เวลา 13.00 – 16.00 น. โทร. 01-7231427
E-mail : uthaikt@hotmail.com
เอกสารอ่านประกอบ
  1. อาหารและการผลิตอาหารเลี้ยงสุกรและสัตว์ปีก ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2 เรียบเรียงโดย รศ.อุทัย คันโธ
  2. หลักโภชนศาสตร์สัตว์และอาหารสัตว์ เล่ม 1 และ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์