tr>

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

1. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ภาษาอังกฤษ
Master of Science Program in Animal Nutrition and Feed Technology
2. ชื่อปริญญา  
ภาษาไทย
 
ชื่อเต็ม :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ชื่อย่อ :
วท.ม. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ภาษอังกฤษ
 
ชื่อเต็ม :
Master of Science (Animal Nutrition and Feed Technology)
ชื่อย่อ :
M.S. (Animal Nutrition and Feed Technology)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยมีความก้าวหน้าของการเลี้ยงสัตว์มากที่สุดในทวีปเอเซียเขตตะวันออกเฉียงใต้ มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ประกอบกับประเทศไทยมีทรัพยากรอาหารสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์จนกระทั่งประเทศไทยสามารถส่งออกวัตถุดิบอาหาร เช่น มันสำปะหลัง เป็นต้น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาและปรับปรุงอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ประเทศไทยยังจัดเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารเลี้ยงพลโลก หรือเป็นครัวของโลก ซึ่งจะยังผลต่อความเจริญรุ่งเรือง และมีอำนาจเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างมากด้วย
อย่างไรก็ตามอาหารเลี้ยงสัตว์ต้องเป็นอาหารปลอดภัย ผลิตโดยอาศัยหลักธรรมชาติ โดยเฉพาะการเลี้ยงจะต้องไม่มีการให้ยาและสารเคมีต่าง ๆ โดยสิ้นเชิง ซึ่งในเงื่อนไขในการผลิตสัตว์ดังกล่าว อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์จะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด หากสัตว์ได้รับอาหารคุณภาพดีและถูกต้องตามความต้องการ นอกจากจะช่วยให้สัตว์มีการเติบโต และการให้ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพพันธุกรรมแล้ว สัตว์ยังมีการสร้างภูมิต้านทานโรคดี และสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้การใช้ยาหรือสารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ลดลงรวมทั้งทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีด้วย ซึ่งในการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการโภชนศาสตร์สัตว์ ประกอบกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ที่ถูกต้องด้วย
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งมีความพร้อมทางวิชาการทางด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ จึงจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้คือ
     1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจ อิทธิพลของโภชนศาสตร์ต่อปริมาณการให้ผลผลิต คุณภาพของผลผลิตต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง การใช้หลักการโภชนศาสตร์บำบัดในการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารปลอดภัยจากสัตว์ การใช้ประโยชน์โภชนะและสารออกฤทธิ์ธรรมชาติจากพืช เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ และทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ การส่งเสริมการผลิตพืชเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในระบบเดียวกันทั้งนี้เพื่อการวิจัยและการประยุกต์ใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อีกทั้งเทคโนโลยีการผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
     2. เพื่อให้ผู้ที่ทำงานในระดับนโยบาย วางแผน และปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการอาหารสัตว์สมัยใหม่ และสามารถใช้ประโยชน์ความรู้ในการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ต่อไป
    
3. เพื่อช่วยให้ประเทศไทยมีการผลิตอาหารปลอดภัยจากสัตว์ เพื่อเลี้ยงประชากรบนโลก หรือเป็นครัวของโลกได้เต็มที่ตรงตามเป้าหมาย

5. กำหนดการเปิดสอน ปีการศึกษา 2547
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล/สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษาของหลักสูตร โดยคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้พิจารณาความรู้พื้นฐานสาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ความสามารถให้เวลากับการศึกษาอย่างเต็มที่ รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติด้านอื่น ๆ จากใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร
8. ระบบการศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. ระยะเวลาศึกษา

ต้องเรียนตามหลักสูตรปริญญาโท ภายใน 4 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. การลงทะเบียน ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การวัดผลมีการสอบวัดคุณสมบัติและประมวลความรู้ในรูปแบบข้อเขียน หรือปากเปล่าหรือสองอย่าง และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ผลการสอบต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของคณะกรรมการสอบทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. อาจารย์ผู้สอน
 
      12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการ
ภาระงานสอน
1
นายกัญจนะ มากวิจิตร์ รองศาสตราจารย์
 • สพ.บ.
 • Dr.Med.Vet. (Vet. Breeding
  Hygiene, Andrology)

งานแต่งเรียบเรียง

 1. สุขภาพและโรคของโคนม
 2. โรคโคนม : หนังสือเคล็ดลับการเริ่มเลี้ยงโคนม
 3. การสุขาภิบาลและโรคทางปศุสัตว์ของประเทศไทย
 4. สมรรถภาพสืบพันธุ์สุกรและการปรับปรุงพันธุ์สุกรโดยการผสมเทียมครั้งที่ 1
 5. หลักการจัดระบบสุขภาพของโคนมในประเทศไทย
 6. หลักสุขศาสตร์และหลักการบังคับสัตว์
 7. กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง
 8. สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
 9. หลักสุขศาสตร์และสุขาภิบาลสัตว์เลี้ยง
 10. การปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์ปศุสัตว์ในเขตร้อนชื้น
 11. การปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์ปศุสัตว์ในเขตร้อน

วิจัย

 1. การงอกย้อยของเนื้อเยื่อลูกอัณฑะในพ่อสุกรพันธุ์
 2. ความสำคัญของการปรับศักยภาพการสืบพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนมทดสอบในประเทศไทย
 3. การทดสอบสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคเนื้อลูกผสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อในประเทศไทย
 4. Losses due to health and fertility problems in cattle cows under Thai farm conditions
 5. Effect of neuro-myotropic agents on mating behavior and sperm cell out put of the boar
 6. Effect of Brucellosis on swine production under village conditions
 7. Halothane gene and catecholamines profiles as MAS for Belgian pigs in Thailand.
02044522
02044597
02044598
02044599
2
นายจีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ รองศาสตราจารย์
 • วท.บ. เกียรตินิยม (เกษตรศาสตร์)
 • วท.ม. (การผลิตสัตว์)
 • Ph.D. (Ruminant Nutrition)

งานแต่งเรียบเรียง

 1. หลักการให้อาหารโคนม
 2. การให้อาหารโคนมโดยใช้คะแนนร่างกายเป็นเกณฑ์
 3. การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารโค
 4. การประกอบมันสำปะหลังเป็นอาหารโค
 5. การวิเคราะห์อาหารสัตว์
 6. สรีรวิทยาการให้นม
 7. การจัดการฝูงโคนม

วิจัย

 1. การจัดการฟาร์มโคนมในเขตร้อนชื้น
 2. นิเวศน์วิทยาในกระเพาะรูเมน
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยและหมักโดยจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักของโคนมและโคเนื้อ
02044512
02044521
02044525
02044598
02044599
3
นายเลอชาติ บุญเอก


อาจารย์
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
 • M.S. (Animal Science)
งานแต่งเรียบเรียง
   การผลิตโคนม
วิจัย
    การใช้เทคนิคโมเลกุลเพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารสัตว์
02044512
02044596
02044597
4
นางนวลจันทร์ พารักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • วท.บ. เกียรตินิยม (เกษตรศาสตร์)
 • วท.ม. (การผลิตสัตว์)
 • Dr.Agr. (Animal Nutrition)

งานแต่งเรียบเรียง
     โภชนศาสตร์สัตว์
วิจัย

 1. ผลการใช้ไดแคลเซียมจากแหล่งต่าง ๆ ในอาหารลูกสุกรหย่านม
 2. ผลการเสริมสารให้กลิ่นต่อสมรรถภาพ
  การผลิตของลูกสุกรหย่านม
 3. Requirement of ileal digestible lysine for European growing and finishing pigs under tropical conditions
02044511
02044513
02044521
02044524
02044599
5
นายสินชัย พารักษา
รองศาสตราจารย์
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
 • M.Sc. (Animal Nutrition)

งานแต่งเรียบเรียง

 1. หลักโภชนศาสตร์สัตว์
 2. โภชนศาสตร์สัตว์

วิจัย

 1. การใช้มันสำปะหลังเพิ่มโปรตีนจากเชื้อราและยีสต์ในอาหารสุกรรุ่น-ขุน
 2. Recent advances in swine manure utilization in Thailand
02044514
02044522
02044524
02044596
02044599
6
นายเสกสม อาตมางกูร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
 • วท.ม. (การผลิตสัตว์)
 • Ph.D. (Poultry Science)

งานแต่งเรียบเรียง

 1. การศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องโภชนะศาสตร์และเมแทบอลิสมของสุนัขและ แมว
 2. สารอาหารและสมดุลย์ของสารอาหารสำหรับสุนัขและแมว
 3. อาหารและการให้อาหารสุนัขและแมวในระยะอุ้มท้อง
 4. การผสมอาหารที่ถูกต้อง
 5. น้ำกับการเลี้ยงไก่
 6. วิสัยทัศน์ทางการผลิตสัตว์และผลผลิตจากสัตว์

วิจัย

 1. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของไขมันในไข่แดง
 2. ความต้องการโปรตีนและพลังงานในอาหารไก่ไข่ในสภาพอากาศร้อนชื้น
 3. ความต้องการแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารไก่เนื้อระยะสุดท้าย
 4. Enriched omega-3 fatty acids and low cholesterol eggs
 5. Energy-protein requirements in layers rearing in summer
02044511
02044513
02044525
02044526
02044527
02044599
7
นางอรประพันธ์ ส่งเสริม
อาจารย์
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
 • วท.ม. (การผลิตสัตว์)
 • Ph.D. (Animal Science)

งานแต่งเรียบเรียง

 1. การฝึกงานเฉพาะด้าน
 2. การคำนวณสูตรอาหารสัตว์ปีก
 3. การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก

วิจัย

 1. การศึกษาการใช้ Sucrafeed เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสัตว์ปีก I. การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของ Sucrafeed
 2. การศึกษาการใช้ Sucrafeed เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีก II. การศึกษาการใช้ Sucrafeed เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอาหารไก่กระทงในสภาพอากาศร้อนชื้น
 3. ผลการเสริมจุลินทรีย์ EM ในน้ำดื่มไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของไข่
 4. การศึกษาระดับพลังงานที่เหมาะสมในการอาหารไก่ไข่หลังจากสิ้นสุดช่วงฤดูร้อน
 5. ผลของการเสริม 4-aminobenzoic acid (PABA) ต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทงระยะเจริญเติบโต (0-3 สัปดาห์)
 6. การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของแร่ธาตุในอาหารสัตว์ปีก 1. ปริมาณธาตุโซเดียมโพแทสเซียมและคลอรีนในวัตถุดิบอาหารสัตว์
 7. การศึกษาการตอบสนองของไก่ไข่ต่อระดับโปรตีนและพลังงานต่าง ๆ ในอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับสรีระการสร้างไข่ในแต่ละวัน
02044514
02044521
02044599
8
นายอุทัย คันโธ


รองศาสตราจารย์
 • วท.บ. เกียรตินิยม (เกษตรศาสตร์)
 • วท.ม. (การผลิตสัตว์)

งานแต่งเรียบเรียง

 1. การเลี้ยงสุกร
 2. Manual of Feed Microscopy and Quality Control

วิจัย

 1. อาหารสุกร
 2. การเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ในอาหารสุกรรุ่น-ขุน
 3. ผลของการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตชนิดต่าง ๆ
 4. การใช้น้ำย่อยสังเคราะห์และกรดอินทรีย์ผสมในสูตรอาหารสุกร
 5. การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกร
 6. การใช้กากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสุกร
02044514
02044523
02044524
02044526
02044599
     12.2 อาจารย์สนับสนุนหลักสูตร
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการ
ภาระงานสอน
1
นายชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
 • M.S. (Animal Science)
 • Ph.D.(Animal Nutrition)

งานแต่งเรียบเรียง

 1. สัมมนา
 2. กายวิภาคศาสตร์สัตว์ ในส่วนสัตว์ปีก
 3. สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง ในส่วนสัตว์ปีก
 4. โปรตีนและกรดอะมิโนเพื่อการผลิตสัตว์
 5. สรีรวิทยาประยุกต์เพื่อการผลิตสัตว์

วิจัย

 1. Effect of supplementing nonessential amino acids on growth preformance and fat accumulation in broiler chicks fed a diet supplemented with Met + Cys
 2. The effect of supplementing cystine on the growth performance and liver lipid and phospholipid contents of broiler chicks
 3. The effect of supplementing methionine plus cystine to a low protein diet on the growth performance and fat accumulation of growing broiler chicks
 4. Effect of Met + Cys supplementation to a low-protein diet on the growth performance and fat accumulation of broiler chicks at starter period
02044521
02044596
02044599
2
นางสาวณัฐชนก อมรเทวภัทร


อาจารย์
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การอาหาร)
 • M.S. (Feed Science and Management)
 • Ph.D. (Feed Science and Management)
 1. โครงการฝึกอบรมให้คำปรึกษาและดำเนินการเรื่อง HACCP ในการประกันคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร
 2. โครงการประเมินสถานการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
 3. Effects of feeder design and pellet quality on growth performance,
  nutrient digestibility, carcass characteristic and water usage in finishing pigs.
 4. Effects of expanding and pelleting diet on finishing pigs fed from wet/dry feeders
 5. Effects of feeder design on growth performance water usage, stomach morphology in finishing pigs.
02044526
02044527
02044599
     12.3 อาจารย์พิเศษ
ลำดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
คุณวุฒิ
ผลงานวิชาการ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ภาระงานสอน
1
น.ส.นันทวัน บุญยะประภัศร ศาสตราจารย์
 • M.Sc. (Pharma cognosy)
 • Ph.D. (Phytochemistry)
  Postdoctoral
 1. การชีวสังเคราะห์เบื้องต้นของสารสำคัญในพืช การตรวจสอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดจากพืช
 2. ก้าวไปกับสมุนไพร เล่ม 1-3
 3. สมุนไพรไม้พื้นบ้าน 1-5
 4. Pharmacological research on traditional herbal medicines
 5. Plant resources of South - East Asia
 6. Medicinal and food plant in the mangrove area
 7. Vegetables from the mangrove areas
Pharmacologies
02044522
02044524
02044599
 13. จำนวนนิสิต  
 
ปีการศึกษา
จำนวนนิสิตที่จะรับ
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบ
2547
2548
2549
2550
2551
10
10
10
10
10
-
-
10
10
10
 14. สถานที่และอุปกรณ์การสอน ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน และศูนย์วิจัยต่าง ๆ ที่สังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. ห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน และห้องสมุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. งบประมาณ ใช้งบประมาณของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และแหล่งสนับสนุนอื่น ๆ
17. โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร แผน ก แบบ ก (2)
  17.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

         ก. วิชาเอก  
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  - สัมมนา
2 หน่วยกิต
  - วิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
  - วิชาเอกเลือก
16 หน่วยกิต
         ข. วิทยานิพนธ์  
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  17.2 รายวิชา
 
         ก. วิชาเอก  
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  - สัมมนา
2 หน่วยกิต
  02044597* สัมมนา
1,1
    (Seminar)
  - วิชาเอกบังคับ  
6 หน่วยกิต
 
02044521*
การประเมินคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์
(Qualitative Evaluation of Feed and Feedstuffs)
3(2-3)
 
02046591
ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์
(Research Methods in Animal Science)
3(3-0)
  - วิชาเอกเลือก  
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
 
02044511*
โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
(Advanced Nutrition in Mono-Gastric Animals)
3(3-0)
 
02044512*
โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวมขั้นสูง
(Advanced Nutrition in Ruminants)
3(3-0)
 
02044513*
โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยงและสัตว์ทดลอง
(Companion and Laboratory Animal Nutrition)
3(3-0)
 
02044514*
โภชนศาสตร์สัตว์ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ
(Nutrition of Economic Potential Animals)
3(3-0)
 
02044522*
โภชนะบำบัดในการผลิตปศุสัตว์
(Nutraceuticals in Livestock Production)
3(3-0)
 
 02044523*
สารพิษในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
(Toxic Substances in Animal Feed and Feedstuffs)
3(3-0)
 
02044524*
พืชและสารสกัดจากพืชในการผลิตปศุสัตว์
(Plant and Plant Extracts in Livestock Production)
3(3-0)
 
02044525*
สารเสริมอาหารในการผลิตปศุสัตว์
(Feed Additives in Livestock Production)
3(3-0)
 
02044526*
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ขั้นสูง
(Advanced Feed and Feedstuffs Processing)
3(3-0)
 
02044527*
การประกันคุณภาพอาหารสัตว์
(Feed Quality Assurance)
3(3-0)
 
02044596*
เรื่องเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
(Selected Topics in Animal Nutrition and Feed Technology)
3(3-0)
 
02044598*
ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
3
         ข. วิทยานิพนธ์
 
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 
  02044599*
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
1-12
  17.3 ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา
 
          ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  เลขสองตัวหน้า 02
หมายถึง
รหัสวิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขสามตัวกลาง 044
หมายถึง
วิชาในหลักสูตรโภชนศาสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังนี้
 
 
 • เลขตัวหน้า 5
หมายถึง
ระดับชั้นปี
 
 • เลขตัวกลาง 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์
 
 • เลขตัวกลาง 2
หมายถึง
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางด้านอาหารสัตว์
 
 • เลขตัวกลาง 9
หมายถึง
กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา การศึกษาด้วยตนเองและวิทยานิพนธ์
  เลขตัวท้าย
หมายถึง
ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
  17.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
   
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
02044521 การประเมินคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์
3 (3-0)
02046591 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์
3 (3-0)
  วิชาเอกเลือก
6
 
รวม
12 ( - )
   
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
   
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
02044597 สัมมนา
1
  วิชาเอกเลือก
12
 
รวม
13
   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
   
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
02044597 สัมมนา
1
02044599 วิทยานิพนธ์
6
  วิชาเอกเลือก
3
 
รวม
10
   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
   
จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
02044599 วิทยานิพนธ์
6
 
รวม
6
  17.5 คำอธิบายรายวิชา
 
02044511* โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยวขั้นสูง
(Advanced Nutrition in Mono-Gastric Animals)
3(3-0)
  หลักโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหาร โภชนศาสตร์ของโปรตีนและกรดอะมิโน พลังงาน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุและสารเสริมอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะของสุกรและสัตว์ปีก การสร้างสูตรอาหาร ปัญหาในเชิงปฏิบัติ
Principles of mono-gastric animals nutrition. Anatomy and physiology of gastrointestinal systems. Nutrition of protein and amino acids, energy, fat, vitamins, minerals and feed additives. Nutrient requirement of pigs and poultry. Feed formulation. Practical problems
02044512* โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะรวมขั้นสูง
(Advanced Nutrition in Ruminants)
3(3-0)
  นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน อันตรกิริยาของจุลินทรีย์และการหมักโภชนะ เมแทบอลิซึมของโภชนะ และความต้องการโภชนะสำหรับสัตว์กระเพาะรวม
Rumen ecology. Microbial interactions and ruminal nutrient fermentation. Nutrient metabolism and requirement for ruminants.
02044513* โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยงและสัตว์ทดลอง
(Companion and Laboratory Animal Nutrition)
3(3-0)
  สรีรวิทยาการย่อยอาหาร อาหารและการให้อาหารของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ทดลอง โภชนศาสตร์คลีนิก
Digestive physiology, feed and feeding in companion and laboratory animals. Clinical nutrition.
02044514* โภชนศาสตร์สัตว์ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ
(Nutrition of Economic Potential Animals)
3(3-0)
  ความสำคัญของโภชนศาสตร์สัตว์ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ โภชนศาสตร์สัตว์บกที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ โภชนศาสตร์ม้า ช้าง กวาง นกกระจอกเทศ สัตว์ป่า แมลงที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ผึ้ง หนอนไหม สัตว์น้ำที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ จระเข้ และสัตว์ในวงศ์ อาหารปลาทั่วไปและปลาสวยงาม อาหารกุ้ง
Important of nutrition of economic potential animals. Nutrition of economic potential land animals: horse, elephant, deer, ostrich, wildlife, economic potential insects, bee, silk-worm nutrition. Nutrition of economic potential aquatic animals nutrition: alligator, fish and ornamental nutrition. Shrimp nutrition.
02044521* การประเมินคุณภาพของอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์
(Qualitative Evaluation of Feed and Feedstuffs)
3(2-3)
  การประเมินคุณภาพของอาหารและอาหารสัตว์ การประเมินอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเคมีและชีววิธี การวัดสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ การย่อยได้ การสะสมไนโตรเจนและแร่ธาตุในร่างกาย การวัดกิจกรรมการสังเคราะห์โปรตีน การประเมินคุณค่าอาหารหยาบโดยการเจาะกระเพาะรูเมน และการวัดค่าการย่อยได้โดยใช้ถุงผ้าไนลอน การประยุกต์ผลการประเมินในการประกอบสูตรอาหารสัตว์
Principles of feed and feedstuffs quality evaluation. Chemical and biological feed and feedstuffs evaluation. Animal performances evaluation: digestibility, nitrogen retention and minerals deposition protein synthesis activity. Roughage quality evaluation by rumen fistula and nylon bag digestibility. Application of nutritional and evaluation results in practical feed formulation.
02044522* โภชนะบำบัดในการผลิตปศุสัตว์
(Nutraceuticals in Livestock Production)
3(3-0)
  หลักและแนวคิดของโภชนะบำบัด ผลของโภชนะต่อการสังเคราะห์โปรตีน การแสดงออกของยีน และภูมิคุ้มกัน โภชนะบำบัดในการผลิตสัตว์ สารออกฤทธิ์ธรรมชาติจากพืชและสารเสริมอาหารสัตว์
Principles and concepts of nutraceutical. Effects of nutrients on protein synthesis, gene expression and immunity. Nutraceutical in animals production. Plant-derived natural active ingredients and feed additives.
02044523* สารพิษในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
(Toxic Substances in Animal Feed and Feedstuffs)
3(3-0)
  ชนิดและการจำแนกประเภทสารพิษในวัตถุดิบอาหารสัตว์ เมแทบอลิซึมและการกำจัดสารพิษในร่างกายสัตว์ การลดความเป็นพิษของไกลโคไซด์ สารประเภทฟีนอล อัลคาลอยด์ โปรตีน น้ำตาลคาร์โบไฮเดรท ไขมันและกรดไขมัน สารพิษจากเชื้อรา สารพิษประเภทสารเคมี วิธีการทำลายสายพิษในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
Types and classification of toxic substances in feedstuffs. Metabolism and detoxification in animal body. Toxicology of glucosides, phenolic compound, alkaloids, proteins, sugar, carbohydrates, fats and lipids. Mycotoxin. Chemical toxicants. Detoxification in feed and feedstuffs.
02044524* พืชและสารสกัดจากพืชในการผลิตปศุสัตว์
(Plant and Plant Extracts in Livestock Production)
3(3-0)
  โภชนะและสารออกฤทธิ์ธรรมชาติชนิดต่าง ๆ จากพืช ฮอร์โมนจากพืช สารยับยั้งเชื้อโรคจากพืช สารถ่ายพยาธิ สารช่วยย่อยอาหารและสารกระตุ้นภูมิต้านทานโรค สารต่อต้านอนุมูลอิสระ และสารยับยั้งเซลล์มะเร็ง สารสี
Nutrient and plant-derived natural active ingredients. Phytohormones. Pathogenic microorganism inhibition agents. Antihelminthics. Digestion and immune enhancers. Antioxidants and tumor inhibitors. Pigments.
02044525*

สารเสริมอาหารในการผลิตปศุสัตว์
(Feed Additives in Livestock Production)

3(3-0)
  ประเภทของสารเสริมอาหารสัตว์ สารกระตุ้นการเจริญเติบโตและช่วยปรับปรุงสุขภาพของสัตว์ สารจับและลดสารพิษจากเชื้อรา สารดัดแปรเมแทบอลิซึม สารปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สารถนอมอาหาร และสารเสริมอาหารสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
Types of feed additives. Growth promoters and health improvement agents. Mycotoxins binders and detoxicators. Metabolic modifiers. Animal product quality improvement. Feed preservatives. Feed additives for other purposes.
02044526* กระบวนการแปรรูปอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ขั้นสูง
(Advanced Feed and Feedstuffs Processing)
3(3-0)
  ผลของการแปรรูปอาหารสัตว์ต่อการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ การทำความสะอาด การบด การอัดเม็ด การเอ็กทรูด การทำให้แห้ง การเก็บอาหาร วิธีการให้อาหารสัตว์
Effects of processing on nutritive improvement of feed and feed ingredients. Cleaning. Grinding. Pelletizing. Extrusion cooking. Drying. Storaging. Animal feeding practices.
02044527* การประกันคุณภาพอาหารสัตว์
(Feed Quality Assurance)
3(3-0)
  ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ การจัดซื้อ การสุ่มตัวอย่างและการประเมินองค์ประกอบของโภชนะ วัตถุดิบและอาหารสำเร็จ เชื้อราและสารพิษจากเชื้อราในห่วงโซ่อาหาร การเก็บรักษาวัตถุดิบ การลดขนาดวัตถุดิบ การผลิตสารผสมล่วงหน้า การทดสอบสมรรถภาพของเครื่องผสมอาหาร การหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในระหว่างการแปรรูปอาหารและขนส่ง
Feed quality assurance systems. Purchasing. Sampling and evaluation of nutrient components and finished feed. Molds and mycotoxins in feed chain. Law material storage. Particle size reduction. Premixing. Testing mixer performance. Avoiding carryover during feed processing and delivery.
02046591 ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร์
(Research Methods in Animal Science)
3(3-0)
  หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
Research methods in animal science, problem analysis for research topic identification, data collecting for research planning, identification of samples and techniques. Research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and preparation for journal publication.
02044596* เรื่องเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
(Selected Topic in Animal Nutrition and Feed Technology)
3(3-0)
  เรื่องเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in animal nutrition and feed technology at the master's degree level. Topics are subject to change each semester.
02044597* สัมมนา
(Seminar)
1
  การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in animal nutrition and feed technology at the master's degree level.
02044598* ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
3
  การศึกษาค้นคว้าทางสาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in animal nutrition and feed technology at the master's degree level and compile into a written report.
02044599* วิทยานิพนธ์
(Thesis)
1-12
  วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master's degree level and compile in to a thesis.
18. แนวปฏิบัติการ

เพื่อให้การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก(2) สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐาน จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรได้ดังนี้
     18.1 ผู้ศึกษาสามารถดำเนินการวิจัยภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ที่ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ณ สถานที่ซึ่งได้รับความเห็นชอบของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     18.2 ระเบียบและข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน โดย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำภาควิชาสัตวบาล เป็นผู้วินิจฉัยเสนอหัวหน้าภาควิชาสัตวบาลเพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติต่อไป

* รายวิชาที่ขอเปิดใหม่  

กลับไปที่หน้าเวปหลักภาควิชาสัตวบาล เกษตร กำแพงแสน